Regulamin

Postanowienia ogólne

§1

Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS, zwane dalej Kołem, działa przy Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.

§2

Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65 poz. 385/ oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.

§3

Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

Cele Koła

§4

Celem Koła jest umożliwienie jego Członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy teoretycznej na temat mikrosystemów, w szczególności mikrosystemów rozproszonych, projektowanie i badanie mikrosystemów, szerzenie kultury technicznej oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła w powyższym zakresie.

§5

Cele powyższe Koło realizuje przez:
- udział w badaniach naukowych związanych z problematyką Koła prowadzonych na Politechnice Warszawskiej oraz innych instytucjach naukowych,
- własne projekty naukowo-badawcze,
- organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, odczytów i misji wyjazdowych do przedsiębiorstw w kraju i za granicą, związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

§6

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych przyznanych przez Politechniką Warszawską z jej budżetu, adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Politechniki Warszawskiej.

 

Członkowie Koła

§7

Członkiem Koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej.

§8

Nabycie członkostwa w Kole następuje na drodze uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską. Kandydatowi na członka Koła przysługuje w terminie 7 dni odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Koła, którego decyzja jest ostateczna.

§9

Członek Koła ma prawo:
- udziału we wszelkich projektach organizowanych przez Koło,
- wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła,
- wybierania i bycia wybieranym do organów Koła,
- korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło.

§10

Członek ma obowiązek:
- przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
- aktywnie uczestniczyć w pracach Koła,
- terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

§11

Utrata członkostwa następuje wskutek:
- uchwały Zarządu Koła w sytuacji złożenia przez członka oświadczenia woli o wystąpieniu z Koła lub skreślenia członka z listy studentów lub listy uczestników studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej,
- wykluczenia na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła przyjętej bezwzględną większością głosów w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta lub doktoranta,
- śmierci członka.

 

Władze Koła

§12

Organami Koła są:
- Walne Zgromadzenie Członków Koła
- Prezes Koła
- Zarząd Koła

§13

W skład Walnego Zgromadzenia Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła.

§14

Walne Zgromadzenie Członków Koła:
- określa kierunki pracy Koła,
- określa zasady wykorzystania środków materialnych Koła,
- wybiera, odwołuje i uzupełnia skład Zarządu Koła,
- dokonuje zmian Regulaminu Koła,
- podejmuje uchwałę o wykluczeniu Członka Koła,
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła.

§15

Walne Zgromadzenie Członków Koła, o ile nie zastrzeżono inaczej, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła.

§16

Walne Zgromadzenie Członków Koła jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze a także na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Koła, w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

§17

Prezes Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Koła na okres jednego roku. Może być odwołany przed upływem kadencji przez przez Walne Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła.

§18

Prezes Koła:
- reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni,
- kieruje pracami Zarządu Koła,
- wnioskuje o powołanie i odwołanie innych członków Zarządu Koła,
- zwołuje i prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

§19

Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła, Sekretarza, Skarbnika oraz innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków Koła tak postanowi.

§20

Członkowie Zarządu Koła, za wyjątkiem Prezesa Koła, są powoływani i mogą być odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła na wniosek Prezesa Koła. Kończą sprawowanie swoich funkcji z upływem kadencji Prezesa Koła.

§21

Zarząd Koła:
- kieruje bieżącą działalnością Koła,
- administruje środkami materialnymi Koła,
- wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
- przyjmuje i wykreśla Członków Koła na podstawie ich oświadczeń woli.

§21a

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Koła i Koła może składać Prezes Koła łącznie z innym członkiem Zarządu Koła.

§22

Sekretarz:
- prowadzi korespondencję Koła,
- sporządza i gromadzi protokoły z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków Koła oraz Zarządu Koła,
- dba o dopełnianie obowiązków związanych z Rejestrem organizacji studenckich Politechniki Warszawskiej.

§23

Skarbnik prowadzi dokumentację finansową Koła.

§24

Opiekun Koła jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie Członków Koła bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu Koła zgłoszony w porozumieniu z Dyrekcją jednostki, przy której afiliowane jest Koło.

§25

Opiekun Koła:
- opiniuje tematy prac badawczych podejmowanych przez Koło i wspiera merytorycznie ich realizację,

§26

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła oraz Zarządu Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z prawem, Statutem Politechniki Warszawskiej lub Regulaminem Koła, zgodnie z Art. 159 ust. 4 Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65 poz. 385/.

 

Zmiana Regulaminu

§27

Regulamin ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

 

Rozwiązanie Koła

§28

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
- uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła,
- uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na podstawie Art. 159 ust. 5 Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65 poz. 385/.